Regulamin serwisu znajdzlunch.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu znajdzlunch.pl przez Użytkowników. Serwis bezpłatnie udostępnia Użytkownikom Bazę Danych, zawierającą szczegółowe informacje o Lokalach prowadzonych przez Partnerów Serwisu oraz ich ofercie, którą Użytkownik może przeglądać w serwisie za pośrednictwem komputera posiadającego połączenie z Internetem oraz urządzeń mobilnych.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
Bazie Danych – należy przez to rozumieć zbiór informacji dotyczących Lokali oraz ich oferty, udostępniany Użytkownikowi w Serwisie.

Lokalu – należy przez to rozumieć lokal gastronomiczny prowadzony przez Partnera, opublikowany w Bazie Danych

Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;

Serwisie – należy przez to rozumieć serwis internetowy znajdzlunch.pl działający pod adresem internetowym https://znajdzlunch.pl działającym na warunkach określonych w Regulaminie.

Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą z Serwisu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;

Partnerze – należy przez to rozumieć osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osobę fizyczną prowadzącą Lokal lub Lokale, których oferta jest udostępniana w Bazie Danych.

Operatorze - należy przez to rozumieć właściciela serwisu znajdzlunch.pl:
Omnia-Pol Włodzimierz Karaś
ul. Sierpińskiego 2/8
02-122 Warszawa
Nip 526-136-49-27

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Warunkiem korzystania z Serwisu oraz z usług świadczonych przez Operatora jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.

Korzystanie z Serwisu polega na tym, że portal znajdzlunch udostępnia Bazę Danych zawierającą informacje o Lokalach prowadzonych przez Partnerów, z której każdy Użytkownik może bezpłatnie korzystać. Baza Danych obejmuje w szczególności: dane teleadresowe Lokali; informacje o ofercie lunchowej (a także śniadaniowej) Lokali; informacje o promocjach, rabatach i innych akcjach organizowanych przez Partnera.

Użytkownik jest upoważniony do korzystania z Serwisu wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku.

Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

  • korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;
  • niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
  • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw;
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku wewnętrznego i osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez osobę uprawnioną; w przypadku cytowania lub publikowania treści zamieszczonych w Serwisie, Użytkownik jest zobowiązany każdorazowo podawać źródło pochodzenia pozyskanych danych w sugerowanej formie: „*Źródło: znajdzlunch.pl”.

Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi Usługami, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.

Operator oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje pliki typu cookies. Są to informacje, które serwer Operatora zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie “rozpoznawany” przy każdym kolejnym wejściu na stronę Serwisu. Użytkownik może nie wyrazić zgody na korzystanie z plików typu cookies, jednakże w takim wypadku korzystanie z Usługi może być niemożliwe.

Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność danych umieszczonych w Bazie Danych na podstawie informacji przekazywanych przez Partnerów oraz za ich wykorzystanie i ewentualne szkody stąd wynikające.

Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści publikowanych w Serwisie, a także wyglądu oraz sposobu korzystania z Serwisu.

Struktura Serwisu została zaprojektowana w taki sposób, że korzystanie z niego nie wymaga identyfikacji Użytkownika ani ujawniania, gromadzenia i przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika.

W związku z treścią § 17 Operator nie jest objęty zakresem obowiązków przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami podejmowanymi przez Partnera w związku ze świadczonymi Usługami.

Operator zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne Operatora, logotypy Operatora, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora, których naruszenie będzie powodowało wystąpienie na drogę prawną.

Operator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje na stronie https://znajdzlunch.pl Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na akceptację nowego brzmienia Regulaminu.

Wszelkie uwagi, informacje i zastrzeżenia dotyczące Serwisu należy kierować na adres [email protected]